سخن:*آسایش آدمی، در زندانی کردن زبان است.از کیست؟♥آرش♥

سخن:*آسایش آدمی، در زندانی کردن زبان است.از کیست؟♥آرش♥

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام صادق(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی