این سخن از کیست؟عقل جز با پيروي از حق كامل نمي شود .

این سخن از کیست؟عقل جز با پيروي از حق كامل نمي شود .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی