اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی