اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابو عبید قاسم بن سلام (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی