سی امین سوره ای که بر پیامبر در مکه نازل شد؟

سی امین سوره ای که بر پیامبر در مکه نازل شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی