سوره ای را نام ببرید که حرف (ف) فا در آن نباشد؟

سوره ای را نام ببرید که حرف (ف) فا در آن نباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی