این سخن از کدام امام معصوم<ع> است:کسانی حق ولایت دارند که از علم لدنی کافی برخوردار باشند

این سخن از کدام امام معصوم<ع> است:کسانی حق ولایت دارند که از علم لدنی کافی برخوردار باشند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی