این سخن از کیست؟ هر گاه به مشورت نیاز داشتی، نخست از جوانان شروع کن.

این سخن از کیست؟ هر گاه به مشورت نیاز داشتی، نخست از جوانان شروع کن.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی