حضرت علی میفرماید : آبروی تو همچون ....... است که در خواست از مردم آنرا قطره قطره ......... میکند

حضرت علی میفرماید : آبروی تو همچون ....... است که در خواست از مردم آنرا قطره قطره ......... میکند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی