هر كه ادبش از خردش افزون شود، همچون شباني است در ميان گوسفندان بسيار.

هر كه ادبش از خردش افزون شود، همچون شباني است در ميان گوسفندان بسيار.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی