شرط پذيرفته شدن نماز چيست ؟

شرط پذيرفته شدن نماز چيست ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی