این سخن از کیست(بدخويي، گناهي نابخشودني است. )

این سخن از کیست(بدخويي، گناهي نابخشودني است. )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی