در عملیات طریق القدس کدام شهر آزاد شد؟

در عملیات طریق القدس کدام شهر آزاد شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی