هرگاه اعمال وضو پشت سر هم انجام نگیردو به اصطلاح عرف بین اعمال وضو وقفه و فاصله افتد انگاه وضو ..........

هرگاه اعمال وضو پشت سر هم انجام نگیردو به اصطلاح عرف بین اعمال وضو وقفه و فاصله افتد انگاه وضو ..........

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی