« عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ................ است .

« عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ................ است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی