هر که باکی نداشته باشد که از کجا مال بدست بیاورد خدا هم باکی ندارد که او را از کجا به جهنم دراندازد

هر که باکی نداشته باشد که از کجا مال بدست بیاورد خدا هم باکی ندارد که او را از کجا به جهنم دراندازد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی