هر که چشم خود را از حرام پر کند روز قیامت چشمش را از آتش پر می کند ، مگر این که توبه کرده و دست از عمل خود بردارد

هر که چشم خود را از حرام پر کند روز قیامت چشمش را از آتش پر می کند ، مگر این که توبه کرده و دست از عمل خود بردارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها