اگر انسان ببیند شخصی نجاست می خورد یا بالباس نجس نماز می خواند حکم برخورد با این مسله چیست؟

اگر انسان ببیند شخصی نجاست می خورد یا بالباس نجس نماز می خواند حکم برخورد با این مسله چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی