زمين با چند شرط چيزي را كه نجس شده پاك ميكند؟

زمين با چند شرط چيزي را كه نجس شده پاك ميكند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی