امام خمینی در چه ساعتی و تاریخی از دنیا رفتند؟

امام خمینی در چه ساعتی و تاریخی از دنیا رفتند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 10.25شب-13/3/68 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها