کدام کلمه دقیقا کلمه ی وسط قران است

کدام کلمه دقیقا کلمه ی وسط قران است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی