قناعت و اطاعت موجب بی نیازی و عزت اند و گناه وحرص مایه بدبختی و ذلت

قناعت و اطاعت موجب بی نیازی و عزت اند و گناه وحرص مایه بدبختی و ذلت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی