در کدام شب از شبهای قدر سرنوشت انسان رقم میخورد یا نامه سال بعد انسان امضا میشود؟

در کدام شب از شبهای قدر سرنوشت انسان رقم میخورد یا نامه سال بعد انسان امضا میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی