-ﮐﺪام ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮﯾﺖ و دﺳﺘﻮرات ﻣﻌﻨﻮي است؟

-ﮐﺪام ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮﯾﺖ و دﺳﺘﻮرات ﻣﻌﻨﻮي است؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ب:ﻧﻬﺞ اﻟﺒلاغه (6 نفر)
  • ﻒ:ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی