اولين آيه‌اي كه نازل شد كدام است؟

اولين آيه‌اي كه نازل شد كدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی