باتوجه به آیات قرآن، پیامبران با چه نیرویی باید قسط و عدالت را در جامعه ایجاد نمایند؟(omid2000)

باتوجه به آیات قرآن، پیامبران با چه نیرویی باید قسط و عدالت را در جامعه ایجاد نمایند؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی