کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید

کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت یحیی (11 نفر)
  • حضرت یونس (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی