كدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟

كدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی