راستگوئي، روح و جان سخن است. این سخن از کیست؟؟؟؟

راستگوئي، روح و جان سخن است. این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی