از رمیدن نعمتها بترسید ، چرا که هر گریخته ای باز نمی گردد

از رمیدن نعمتها بترسید ، چرا که هر گریخته ای باز نمی گردد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها