حضرت علي عليه السلام نامه اي را که براي سلمان فارسي نوشته اند دنيا را به چه حيواني تشبيه کرده است؟

حضرت علي عليه السلام نامه اي را که براي سلمان فارسي نوشته اند دنيا را به چه حيواني تشبيه کرده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی