واجب رکنی عبارتست از واجبی که اگر …………… نماز باطل است .

واجب رکنی عبارتست از واجبی که اگر …………… نماز باطل است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی