سخن <اگر علم در ثریانیز باشد مردانی از سرزمین پارس بهان دست خواهند یافت >از کیست

سخن <اگر علم در ثریانیز باشد مردانی از سرزمین پارس بهان دست خواهند یافت >از کیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی