ادب اندک، بهتر از خاندان بسیار است.

ادب اندک، بهتر از خاندان بسیار است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی