یک شب از بیماری یا درد نخفتن برتر و اجرش بیش از یک سال عبادت است

یک شب از بیماری یا درد نخفتن برتر و اجرش بیش از یک سال عبادت است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی