5، عزت علم/قال......عليه السلام :العلم عز و الطاعة حرز.(9) علم عزت مى آورد و اطاعت در پناه خدا بودن است.

5، عزت علم/قال......عليه السلام :العلم عز و الطاعة حرز.(9) علم عزت مى آورد و اطاعت در پناه خدا بودن است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی