این حدیث از چه کسیست:برای حق قیام کن و از آنچه تورا سودی ندهدفاصله بگیر...

این حدیث از چه کسیست:برای حق قیام کن و از آنچه تورا سودی ندهدفاصله بگیر...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی