این سخن از کیست(هرکس علم رافراگیرد و به آن عمل نکند،روز قیامت خداوند اورا کورمحشور میکند).

این سخن از کیست(هرکس علم رافراگیرد و به آن عمل نکند،روز قیامت خداوند اورا کورمحشور میکند).

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی