این سخن از کیست.آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است

این سخن از کیست.آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی