کدام نماز است که هیچ یک پیامبران نخواندن؟

کدام نماز است که هیچ یک پیامبران نخواندن؟

تاکنون 18 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نماز قضا (14 نفر)
  • نماز فطر (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی