آسان گیری و گذشت در مورد خطا در چه موقعی پسندیده است ؟

آسان گیری و گذشت در مورد خطا در چه موقعی پسندیده است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی