چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود این سخن از کیست؟

چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی