این سخن از کیست؟ (کسی که ازدواج کند،نصف دین خودراحفظ کرده؛پس،باید برای نصف دیگر از خدا پروا داشته باشد)

این سخن از کیست؟ (کسی که ازدواج کند،نصف دین خودراحفظ کرده؛پس،باید برای نصف دیگر از خدا پروا داشته باشد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی