این جمله از کیست: كسي كه زبانش راستگو باشد، اعمالش تزکيه مي گردد.

این جمله از کیست: كسي كه زبانش راستگو باشد، اعمالش تزکيه مي گردد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی