ضربالمثل «قبل از ازدواج چشمانت را باز کن و بعد از آن ببند برای کداام کشور است»

ضربالمثل «قبل از ازدواج چشمانت را باز کن و بعد از آن ببند برای کداام کشور است»

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی