استضعاف بر چندگونه است نام ببرید؟

استضعاف بر چندگونه است نام ببرید؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 3 گونه- عقیدتی، سیاسی، علمی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی