یکی از جلوه های مهم امتحان الهی در زندگی بشر است؟

یکی از جلوه های مهم امتحان الهی در زندگی بشر است؟

تاکنون 83 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ازمایش و امتحان الهی (68 نفر)
  • ظهور امام زمان (15 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی