حضرت ................ می فرماید: برای فریب خوردن نادانی کفایت میکند

حضرت ................ می فرماید: برای فریب خوردن نادانی کفایت میکند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی