نام زهری که با آن امام حسن مجتبی را مسموم و به شهادت رساندند چه بود و توسط چه کسی به معاویه فرستاده شد؟

نام زهری که با آن امام حسن مجتبی را مسموم و به شهادت رساندند چه بود و توسط چه کسی به معاویه فرستاده شد؟

تاکنون 34 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زهر هلاله...پادشاه مصر (26 نفر)
  • زهر عقرب سیاه... جعده (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی