نام زهری که با آن امام حسن مجتبی را مسموم و به شهادت رساندند چه بود و توسط چه کسی به معاویه فرستاده شد؟

نام زهری که با آن امام حسن مجتبی را مسموم و به شهادت رساندند چه بود و توسط چه کسی به معاویه فرستاده شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی