کسی ک پیاده ب مسجد رودپایش را روی هیچ خشک و تری نمیگذاردمگر اینکه آن زمین تا زمین هفتم برای او،خداوند را تسبیح کنند

کسی ک پیاده ب مسجد رودپایش را روی هیچ خشک و تری نمیگذاردمگر اینکه آن زمین تا زمین هفتم برای او،خداوند را تسبیح کنند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی