این آیه(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره) از کدام سوره و آیه است

این آیه(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره) از کدام سوره و آیه است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی